Menu Zamknij

Strona Główna

Witamy na stronie
Kliniki Prawa

Klinika Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednostką pomocniczą Wydziału, powołaną na podstawie Zarządzenia nr 320/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji. Klinika Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stanowi jednostkę pomocniczą — Laboratorium — w rozumieniu § 67 ust. 2 w zw. z § 75 ust. 8 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, powołaną na podstawie § 69 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

O Klinice

Klinika Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Legal Clinic of Adam Mickiewicz University, Poznań) stanowi platformę umożliwiającą studentom zarówno doskonalenie umiejętności badawczych, jak i rozwijanie kompetencji praktycznych w zakresie stosowania prawa. Nieodzowne wsparcie w tym obszarze zapewnia zespół Kliniki, w skład którego wchodzą pracownicy badawczo-dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w tym Kierownik Kliniki – Prof. UAM dr hab. Barbara Janusz-Pohl oraz opiekunowie poszczególnych sekcji. Celem jednostki pomocniczej jest wsparcie procesu kształcenia poprzez prowadzenie seminariów, wykładów fakultatywnych oraz warsztatów.

Misja Kliniki

Klinika podejmuje działania o charakterze integracyjnym, zarówno wewnątrz Uczelni, poprzez współpracę z kołami naukowymi, jak i na płaszczyźnie zewnętrznej, nawiązując współpracę z uczelniami zagranicznymi. W celu wspierania rozwoju naukowego studentów oraz popularyzacji nauki, Zespół Kliniki przygotowuje studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do uczestnictwa w międzynarodowych konkursach prawniczych typu Moot Court. Centralnym elementem działalności Kliniki jest świadczenie nieodpłatnych porad prawnych osobom potrzebującym, a także wspieranie organizacji pozarządowych i innych podmiotów w sferze edukacji publicznej. Specjalizacja Kliniki obejmuje obszar postępowań dyscyplinarnych oraz innych form odpowiedzialności represyjnej, m.in. związanych z rozszerzeniem kompetencji własnych dyrektorów szkół w zakresie rehabilitacji i odpowiedzialności nieletnich. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług pro bono – aby uzyskać opinię prawną, prosimy o wypełnienie dostępnego formularza informacyjnego.

Statutowa działalność Kliniki

Działalność dydaktyczna Kliniki Prawa jest osadzona w kilku obszarach: kształceniu w obszarze praktycznego stosowania prawa, ćwiczeń na potrzeby międzynarodowych konkursów Moot Court oraz praktycznego szkolenia studentów Wydziału Prawa i Administracji we współpracy z pracownikami naukowo-dydaktycznymi Uniwersytetu.

Istotnym obszarem dydaktyki jest również działalność Kliniki w zakresie edukacji prawniczej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Klinika podejmuje również inicjatywy popularyzujące wiedzę prawniczą społecznie. W jej strukturach działa również sekcja “Street Law”, której zadaniem jest organizowanie warsztatów prawniczych, symulacji rozpraw sądowych oraz obozów naukowych dla uczniów szkół tak z Wielkopolski, jak i całego kraju.

Klinika Prawa WPiA UAM w ramach swej działalności zakłada zarówno świadczenie usług prawniczych pro publico bono, jak i w ramach rozwoju długoterminowego wsparcie organizacji i jednostek nieposiadających prawników w swoich strukturach. W ramach drugiego obszaru działalności, Klinika skupi się na sferze postępowań dyscyplinarnych w szkolnictwie wyższym oraz działaniach o charakterze antydyskryminacyjnym.

Klinika Prawa stanowi forum dla współpracy pomiędzy Kołami Naukowymi działającymi na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Każde z kół naukowych – poza samodzielnymi inicjatywami – ma możliwość współpracy z Kliniką w zakresie organizacji wydarzeń naukowych i popularnonaukowych. Docelowo Klinika Prawa ma stanowić jednostkę o charakterze zbornym wszystkich inicjatyw studenckich, w szczególności tych z potencjałem internacjonalizacyjnym. 

Jednym z istotnych elementów funkcjonowania Kliniki Prawa jest podjęcie starań w celu ujednolicenia kształcenia studentów w obszarze konkursów prawniczych (Moot Court). Klinika dąży do stworzenia systemu opartego o poprzednie partycypacje w konkursach cieszących się zainteresowaniem wśród studentów Wydziału. Dzięki uczestnictwu w konkursach typu Moot Court, Klinika będzie realizować swoją działalność dydaktyczną oraz nawiązywać współprace z innymi uczelniami partycypującymi w podobnych inicjatywach.

Aktualnie w planach Kliniki jest przygotowanie studentów do udziału w następujących konkursach międzynarodowych typu Moot Court:

 • Monroe E Price International Media Law Moot Court Competition
 • Central and Eastern European Moot Competition
 • Nuremberg Moot Court
 • Lachs Moot Court Competition

Zespół Kliniki

Prof. UAM dr hab. Barbara Janusz-Pohl

      • e-mail: barbara.janusz@amu.edu.pl
      • dyżury w semestrze zimowym: wkrótce 

Sekcja Prawa Karnego:

Sekcja Prawa Cywilnego:

Sekcja Prawa Publicznego:

Sekcja Prawa Pracy:

Sekcja Międzynarodowa: 

Sekcja Street Law 

Koordynator Techniczny / Sekretarz

Koordynator ds. finansowych oraz współpracy z otoczeniem

Koordynator ds. promocji i ośrodków zamiejscowych

 
 
Logo SUPP

Kontynuacja Świadczenia
Nieodpłatnej Pomoc Prawnej

Z dniem 1 października 2023 roku SUPP została zastąpiona przez nową jednostkę pomocniczą Wydziału Prawa i Administracji UAM – Klinikę Prawa Wydziału Prawa i Administracji UAM. Klinika Prawa będzie kontynuować świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej wszelkim zainteresowanym. Wszystkie osoby dotychczas korzystające z pomocy świadczonej przez SUPP zapraszamy do zgłaszania się do Kliniki Prawa.